PT

Jarosław Turłukowski

Ekspert w zakresie polityki wschodniej

Dr Jarosław Jerzy Turłukowski wyróżnia się znakomitym przygotowaniem w zakresie spraw dotyczących Polonii na Wschodzie oraz Kresów Wschodnich. Przede wszystkim należy wskazać, że pochodzi on z polskiej rodziny, która po upadku II Rzeczypospolitej Polskiej pozostała na terenach okupowanych przez ZSRR, zaś jego rodzinę pozbawiono polskiego obywatelstwa. Jeszcze na studiach w Kijowie dr Turłukowski był zaangażowany w działalność polonijną, został członkiem Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, z racji zainteresowań naukowych i dydaktycznych współpracował także ze Związkiem Nauczycieli Polonistów na Ukrainie, zrzeszającym głównie Polaków szerzących język polski i polską kulturę.

Po powrocie do Polski dr Turłukowski od pierwszego roku studiów doktoranckich, podjętych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, został aktywnym członkiem młodzieżowego ruchu polonijnego, wstąpił do warszawskiego oddziału Studenckiej Międzyuczelnianej Organizacji Kresowiaków SMOK – organizacji zrzeszającej studiującą w Polsce młodzież polskiego pochodzenia z krajów byłego ZSRR. Głównym celem organizacji jest integracja środowiska młodzieży polskiej z Kresów, promowanie polskiej kultury, dbanie o pamięć o wysiedlonych Polaków na Wschód. Przez dwa lata dr Turłukowski był członkiem ogólnokrajowego zarządu tej organizacji, udzielał też porad prawnych młodzieży borykającej się np. z problemami repatriacji w tym problemami pozyskiwania stypendiów.

Po obronie doktoratu i zatrudnieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Pan dr Turłukowski został pełnomocnikiem dziekana ds. współpracy ze Wschodem. Z racji pełnionych obowiązków uczestniczył on w wielu wyjazdach naukowych do krajów obszaru postradzieckiego, gdzie nadal mieszka duża liczba osób pochodzenia polskiego, np. na Białoruś, Ukrainę, do Mołdawii, Rosji, Azerbejdżanu. Należy podkreślić, że dr Turłukowski ma duże doświadczenie naukowe związane z Kazachstanem, niejednokrotnie prowadził tam wykłady na zaproszenie miejscowych uniwersytetów w Astanie i Tałdykurganie. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ w tym kraju wskutek okoliczności historycznych nadal pozostaje duża liczba Polaków.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że dr Jarosław Turłukowski ma nie tylko wyższe wykształcenie prawnicze i obronił doktorat na Uniwersytecie Warszawskim, czyli zna prawo polskie, lecz także jest specjalistą od prawa obszaru postradzieckiego. Jego kwalifikacje w tym zakresie potwierdza wpis na listę prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Warszawie jako biegłego sądowego z zakresu prawa obszaru postradzieckiego. Ponadto dr Turłukowski swobodnie włada językami ukraińskim i rosyjskim, zna podstawy języków białoruskiego i kazachskiego.