Z NIENARODZONYMI DZIEĆMI

Modlimy się o ustanie
na całym świecie
pandemii zabijania
nienarodzonych dzieci
Warstwa nagłówka

Reprezentancj Instytutu Myśli R. Schumana udzielają wywiadu TVP Lublin.

Kliknij na slajd żeby zobaczyć reportaż
Prof. Zbigniew Krysiak comments on speech of Prime Minister Mateusz Morawiecki, which took place at European Parliament on 4 July 2018 in the context of Come Back to the Community of European Nations according with ideas of the Servant of God Robert Schuman.
Komentarz prof. Zbigniewa Krysiaka dotyczący wystąpienia Premiera Mateusza Morawieckiego 4 lipca 2018 r. w Parlamencie Europejskim w kontekście powrotu Wspólnoty Narodów Europy wg. idei Sługi Bożego Roberta Schumana
132 rocznica urodzin Robert Schumana w kościele Św. Krzyża.

I Ty jak Robert Schuman możesz zostać uczniem Chrystusa w polityce.
Prawdziwa Wspólnota Serca jest zawsze w jedności, w doli i niedoli.
Niezależnie od tego czy wygracie czy przegracie zawsze jesteście w naszych sercach.

Wzywamy do Wspólnoty Serca wszystkich Polaków
previous arrow
next arrow
Slider

Na żywo !!! 10 lipca, sobota, 16:00 – 20:00 – Akceptacja chaotycznych migracji czy realna współpraca z biednymi regionami sąsiadującymi z Europą?

Zagadnienia

W trakcie Debaty chcielibyśmy odpowiedzieć na następujące pytania:

1. Jaką odpowiedzialność powinna przyjąć Wspólnota Europejska za rozwój społeczno-gospodarczy Afryki?
2. Czy Europa może powrócić do Schumana na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Afryki opartego na wartościach chrześcijańskich?
3. Czy państwa członkowskie muszą prowadzić taką samą politykę migracyjną?
4. Jak prowadzić politykę pomocową i czy powinna być ona wzmocniona elementami ideologicznymi, czyli de facto wynikającymi z przekonań politycznych popieranych przez niektóre państwa członkowskie?

21 czerwca 2021 w ambasadzie PR w Berlinie odbyła się konferencja na temat: „Quo vadis Europo?“ Gości przywitał prof. Andrzej Przyłębski Ambasador RP w Niemczech. W dyskusji panelowej wzięli udział: prof. Zbigniew Krysiak, Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana, dr Albert H. Weiler, Poseł do Niemieckiego Bundestagu, (CDU), Richard Schütze przewodniczący grupy diecezjalnej Berlin-Brandenburgia w archidiecezji berlińskiej „Stowarzyszenia Przedsiębiorców Katolickich” (BKU).

Na żywo !!! 19 czerwca, sobota, 16:00 – 20:00 – Czy i jakie wnioski wyciągnęliśmy z pandemii Covid-19 w Europie?

Podczas Debaty będziemy omawiać następujące zagadnienia:

Jakie zmiany są potrzebne w funkcjonalności UE w obszarze regulacji i instytucji?
Jakie deficyty ujawniły się w funkcjonowaniu UE w obszarze solidarności, efektywności i skuteczności w ograniczaniu negatywnych skutków społeczno-gospodarczych Covid-19?
Tematem do dyskusji jest to, czy UE rozszerzy swoje działania na nowe obszary, czy też ściśle określimy, w jakich obszarach UE jest potrzebna, a w których UE zawiodła.
Czy Covid-19 udowodnił, że centralizacja rządu w Brukseli osłabia siłę gospodarek narodowych i zmniejsza efektywność roli państwa, usuwając zasadę pomocniczości?
Czy lekcje z Covid-19 uzasadniają przeniesienie jakichkolwiek kompetencji dotyczących zdrowia z poziomu krajowego w górę? Czy są lekcje, że kraje krajowe (Wielka Brytania, Norwegia, Szwajcaria, Tajwan, Izrael) były w stanie dostarczyć lepsze rozwiązania i znacznie szybciej? Czy działania na szczeblu europejskim były głównie szumem?
W oparciu o specjalny status Danii z klauzulą ​​opt-out można dyskutować, czy jakikolwiek rodzaj wspólnej europejskiej polityki społecznej jest wykonalny i realistyczny?
Stan zdrowia i psychiczny ludzi oraz integralność rodziny mężczyzny i kobiety są podstawowymi filarami bezpieczeństwa narodowego i Unii Europejskiej. Dlaczego niektórzy europejscy przywódcy promują działania i ideologie depopulacyjne, które podważają bezpieczeństwo krajów? Jak promocja depopulacji i spadku liczby ludności zagraża rozwojowi gospodarki europejskiej i jej pozycji konkurencyjnej w gospodarce światowej?

Na żywo !!! 06 czerwca, niedziela, 10:00 – 18:00 – piąty weekend V Europejskiego Festiwalu Schumana. Zapraszamy do wysłuchania następujących wykładów: 10:00 – 12:00 – What action plan should undertake the Schuman Fraction? (Jaki plan działania powinna podjąć Frakcja Schumana?). 12:00 – 14:00 – The structure of Schuman communities as an example of a well-functioning cooperation between people and environments (Struktura wspólnot Schumana jako przykład dobrze działającej kooperacji ludzi i środowisk). 14:00 – 16:00 – Servant of God Robert Schuman in the eyes of the representatives of the Saint Benedict Foundation from Metz in France, prof. Pierre Guerigen (Sługa Boży Robert Schumana w oczach przedstawicieli Fundacji Świętego Benedykta z Metz we Francji, prof. Pierre Guerigen). 16:00 – 18:00 – Organization of offices in Europe broadcasting Schuman content (Organizacja biur w Europie transmitujących treści Schumana).

Na żywo !!! 5 czerwca, sobota, 12:00 – 14:00 – piąty weekend V Europejskiego Festiwalu Schumana. Zapraszamy do wysłuchania wykładu: Christian- social thought and solidarism as the counterpart for neoliberalism, western culture style of life based on consumption, ecologism, individualism and relativism. (Myśl Chrześcijańsko-Społeczna wraz z solidaryzmem, jako przeciwwaga dla neoliberalizmu, współczesnej kultury zachodniej opartej na konsumpcjonizmie, ekologizmie, indywidualizmie i relatywizmie).

Na żywo !!! 5 czerwca, sobota, 10:00 – 20:00 – piąty weekend V Europejskiego Festiwalu Schumana. Zapraszamy do wysłuchania następujących wykładów: 10:00 – 11:30 – Uczelnie wyższe – wytyczne z MCS dla formowania paradygmatów, modeli i narzędzi organizacji” – Dr Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn Wykładowca prawa międzynarodowego na wielu uczelniach. 11:45 – 13:15 – Pracownicy mediów i ich misja – formowanie cech, postaw, roli i stylu działania Animatorów Myśli Chrześcijańsko Społecznej w mediach. Stan obecny i kierunki na przyszłość” – Marcin Rola, Redaktor Naczelny Telewizji wRealu24. 14:00 – 16:00 – Design and implementation of a platform supporting the export of Polish products to India (Projekt i i implementacja platformy wspomagającej eksport polskich produktów do Indii) 16:00 – 20:00 – What responsibility European Community should take for social and economic development of Africa? (Jaką odpowiedzialność powinna przyjąć Wspólnota Europejska za społeczno-gospodarczy rozwój Afryki?) – Ks. Prof. Waldemar Cisło, Father Policarp.

Na żywo !!! 30 maja, niedziela, 10:00 – 18:00 – czwarty weekend V Europejskiego Festiwalu Schumana. Zapraszamy do wysłuchania następujących wykładów: 10:00 – 12:00 – What type of people, political parties and countries would join the Schuman Fraction at the EP? (Jaki typ ludzi, partii politycznych i krajów dołączyłby do frakcji Schumana w PE?). 12:00 – 14:00 – The structure of Schuman communities as an example of a well-functioning cooperation between people and environments (Struktura wspólnot Schumana jako przykład dobrze działającej kooperacji ludzi i środowisk). 14:00 – 16:00 – Politics and social activity as a service to people and the formation of Christ’s disciples in Politics following the example of Robert Schuma (Polityka i działalność społeczna jako służba ludziom i formacja uczniów Chrystusa w Polityce na wzrór Roberta Schumana). 16:00 – 18:00 – Schuman’s media – opportunities, challenges and opportunities in creating a window to the world (Media Schumana – szanse, wyzwania i możliwości w tworzeniu okna na świat).

Na żywo !!! 29 maja, sobota, 10:00 – 20:00 – czwarty weekend V Europejskiego Festiwalu Schumana. Zapraszamy do wysłuchania następujących wykładów: 10:00 – 12:00 – Prezentacja projektów wdrażania Myśli Chrześcijańsko-Społecznej do praktyki przez Słuchaczy PUNCS. 12:00 – 14:00 – Pandenomics – is it time for a new interdisciplinary science? (Pandenomia – czy już czas na nową interdyscyplinarną naukę?). 14:00 – 16:00 – Discussion on the changes expected by the agri-food sector in the field of legislation, licensing, regulations and restrictions that are braking factors for free export to India (Dyskusja na temat oczekiwanych przez sektor rolno-spożywczy zmian w zakresie legislacji, licencjonowania, przepisów oraz restrykcji stanowiących czynniki hamulcowe w zakresie swobodnego eksportu do Indii). 17:00 – 20:00 – Innovative economic and fiscal instruemnts in a solidar state and Community of European Nations (Innowacyjne instrumenty gospodarcze i fiskalne w solidarnym państwie i wspólnocie narodów europejskich).

Na żywo !!! 23 maja, niedziela, 10:00 – 18:00 – trzeci weekend V Europejskiego Festiwalu Schumana. Zapraszamy do wysłuchania następujących wykładów: 10:00 – 12:00 – Does the Schuman Fraction would be most appropriate for establishing new group at EP? (Czy frakcja Schumana byłaby najbardziej odpowiednia do założenia nowej grupy w PE?) 12:00 – 14:00 – Tools of promotion and reaching people who support the ideas of the Servant of God Robert Schuman (Narzędzia promocji i dotarcia do ludzi wspierających idee Sługi Bożego Roberta Schumana) 14:00 – 16:00 – “Journey in the Footsteps of Schuman” as a way of learning about the Spirituality and style of action of the Servant of God Robert Schuman (“Podróż Śladami Schumana” jako forma poznawania Duchowości i stylu działania Sługi Bożego Roberta Schumana) 16:00 – 18:00 – International cooperation in creating Pan-European media (Współpraca międzynarodowa w tworzeniu Pan-Europejskich mediów).

Na żywo !!! 22 maja, sobota, 10:00 – 20:00 – trzeci weekend V Europejskiego Festiwalu Schumana. Zapraszamy do wysłuchania następujących wykładów: 10:00 – 13:00 – Marek Cupiał, “Przedsiębiorcy i kierownictwo przedsiębiorstw – formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów myśli chrześcijańsko – społecznej”; Andrzej Sobczyk, “Twórcy i organizatorzy kultury – formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów myśli chrześcijańsko- społecznej”. 12:00 – 14:00 – How to protect and test the resilience of the economy to threats and crises caused by a pandemic? (Jak zabezpieczać i badać odporność gospodarki na zagrożenia i kryzysy spowodowane pandemią?) 14:00 – 16:00 – Big data mining as a tool for demand’s analysis in the target market (Eksploracja dużych zbiorów danych (big data) jako narzędzie analizy popytu na rynku docelowym). 16:00 – 20:00 – How much President Macron’s Doctrine for Renew Europe ties back to the concept of Schuman’s Community of European Nations? (W jakim stopniu Doktryna Prezydenta Macrona dla Odrodzenia Europy nawiązuje do koncepcji Wspólnoty Narodów Europejskich Schumana?).

Na żywo !!! 16 maja, niedziela, od 10:00 do 18:00 kolejne 4 wykłady w ramach V Europejskiego Festiwalu Schumana. Tym razem mogą Państwo posłuchać takich konferencji jak: 10:00 – 12:00 – “What values and ides should create fundaments for the new Fraction at the EP? (Jakie wartości i idee powinny być fundamentem dla nowej frakcji w PE?). 12:00 – 14:00 – Communication between people and organizations in-order to create a community of values represented by the Servant of God Robert Schuman (Komunikacja między ludźmi i organizacjami w celu tworzenia wspólnoty wartości reprezentowanych przez Sługę Bożego Roberta Schumana). 14:00 – 16:00 – Robert Schuman’s Vision of Europe in Pan-European Media (Wizja Europy według Roberta Schumana w Pan-Europejskich mediach). 16:00 – 18:00 – The Course of the Beatification Process from the Perspective of the Postulator Father Prof. Bernard Ardura (Przebieg procesu beatyfikacyjnego z perspektywy postulatora o. prof. Bernard Ardura)”. Zapraszamy.

Zapraszamy na drugi weekend V Europejskiego Festiwali Schumana. W sobotę, 15 maja w godzinach od 10:00 do 18:00 mogą Państwo posłuchać takich konferencji jak: 10:00 – 12:00 – “Prezentacja projektów wdrażania Myśli Chrześcijańsko-Społecznej do praktyki przez Słuchaczy PUNCS” 12:00 – 14:00 – “The model of the national economy and other economic models in the modern world. (Model gospodarki narodowej a inne modele gospodarcze w świecie współczesnym)” 14:00 – 16:00 – “How to use the new after pandemic realities in developing a new export strategy and promotion of Polish food in India? (Jak wykorzystać nowe realia po pandemii w wypracowaniu nowej strategii eksportu i promocji polskiej żywności w Indiach?)” 16:00 – 18:00 – “Lack of equal representation by country on the managerial positions at the European Commission (Brak równej reprezentacji krajów na stanowiskach kierowniczych w Komisji Europejskiej)” Zapraszamy!

Zapraszamy na siódmą sesję na Powszechnym Uniwersytecie Nauczania Chrześcijańsko- Społecznego w sobotę 08 maja, godz. 10:00 – 13:15. Tematy zajęć: 13. Nauczyciele szkolni i akademiccy – formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS – Dr Stanisław Konarski, Szkoła Główna Handlowa. 14. Politycy i samorządowcy – formowanie cech, postaw, roli i stylu działania animatorów MCS – Lucjusz Nadbereżny, Prezydent Miasta Stalowa Wola

Spotkanie u Biskupa Damiana Bryla

Informujemy, że w dniu dzisiejszym odbyliśmy spotkanie z naszym Ordynariuszem Biskupem Kaliskim Damianem Brylem w gronie czterech osób /B.Cebulski , R.Pacholczyk, M.Nowacki. S.Prukała/. Spotkaliśmy się

Read More »

Zmarł Grzegorz Finke!

Bogusław Cebulski, dyrektor oddziału regionalnego w Odolanowie poinformował, że zmarł radny powiatowy Grzegorz Finke. Prosimy Grzegorza o modlitwę w intencjach dzieł Instytutu Myśli Schumana

Read More »

DOKĄD ZMIERZA EUROPA?

Prof. Zbigniew Krysiak z Instytutu Myśli Schumana wzywa do kapitalnego remontu UE, utworzenia Frakcji Schumana w PE i koniecznoścci powrotu do Wspólnoty Narodów Europy wg

Read More »

Modlitwa bez granic 13.10.2020

W Archikatedrze Warszawskiej św. Jana Chrzciciela 13 października odbyła się kolejna Modlitwa bez granic z udziałem Instytutu Myśli Schumana. W spotkaniu modlitewnym w intencji powrotu

Read More »

Szkoła Duchowości Schumana

14 sierpnia 2020 r. rozpoczyna działalność Szkoła Duchowości Schumana. Spotkania Szkoły będą się odbywać 14 dnia każdego miesiąca w dolnym kościele w godzinach od 18:00

Read More »

Wiceprezydent USA w Warszawie. Jedność i Solidarność implikuje Pokój. Sługa Boży Robert Schuman ustawicznie dążył do Pokoju przez dialog. Innym imieniem Boga jest Pokój. Kiedy kończy się dialog wówczas zaczyna się wojna. Prezydent Polski i polska dyplomacja w dążeniu do pokoju na świecie, będąc współorganizatorem szczytu dotyczącego sytuacji na Bliskim Wschodzie. Konsekwentne budowanie solidarności Polski z USA buduje silną pozycję Polski w świecie i Europie, co na tle chaosu w Europie jest silną podstawą do tworzenia mocnej osi Polska – Wielka Brytania w obliczu dominacji aliansu Niemiec z Francją i budową NordStream 2, który zagraża bezpieczeństwu i Pokojowi w Europie. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Mike Pence, 13 lutego przyleci do Polski. Będzie przewodniczył amerykańskiej delegacji na szczycie dotyczącym sytuacji na Bliskim Wschodzie. W Warszawie będzie też sekretarz stanu Mike Pompeo. Kilka dni temu, swoją obecność potwierdził premier Izraela i delegacje państw arabskich w tym Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu i Jordanii.

Read More »

Modlitwa Bez Granic dla Niepodległej

Szanowni Państwo, Instytut Myśli Schumana i Grupy Schumana zapraszają wszystkich Polaków do włączeniasię w „ModlitwęBez Granic” dla Niepodległej w służbie budowania jedności, solidarności i pokoju

Read More »

“Modlitwa bez Granic” 13 każdego miesiąca w Stolicach Narodów Europy to forma budowania jedności Polaków i Narodów Europy. Siejmy Dobro!!! – mówi w TVP Info Prof. Zbigniew Krysiak – odnosząc się do ostatnich słów zmarłego Prezydenta Pawła Adamowicza. Przez 100 miesięcy 13 dnia każdego miesiąca Instytut Myśli Schumana zaprasza wszystkich polityków, działaczy społecznych, Warszawiaków, wspólnoty chrześcijańskie, Ministrów, Prezydenta RP, liderów politycznych, Premiera, Prezydentów Miast, pracowników ministerstw, szkół i uczelni i wszystkich Polaków. “Modlitwa bez Granic” otacza powoli całą Europę i jej intencją jest beatyfikacja Sługi Bożego Roberta Schumana, powrót Europy do chrześcijańskich korzeni i utworzenie Frakcji Schumana w Parlamencie Europejskim.

Read More »

Frakcja Schumana jest dobrą perspektywą dla polskich i włoskich polityków do budowania jedności w celu powrotu do Wspólnoty Narodów Europy. Prezes PIS, Jarosław Kaczyński ma nadzieję na powrót do Europy Ojczyzn, bo chyba są silne podstawy do takiej perspektywy. Wg Instytutu Myśli Schumana oraz wielu ludzi w Europie powrót do Europy Schumana jest synonimem powrotu do chrześcijańskich fundamentów i od tej odpowiedzialności nie mogą zdystansować się chrześcijńscy lub katoliccy politycy. Nie wolno zaprzepaścić obecnej szansy, ale trzeba podjąć intensywne wysiłki jednoczenia prawicy i ludzi dobrej woli wokół idei Schumana. Obecne elity w Brukseli działają destrukcyjnie i należy dążyć do tego, aby to zmienić, lecz bez dużej liczebnie Frakcji Schumana nie będzie to możliwe.

Read More »

FRAKCJA SCHUMANA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM a Misja Polski w Kształtowaniu Europy Ojczyzn w Duchu Chrześcijańskim. Instytut Myśli Schumana uruchamia kampanię promocyjną w celu utworzenia Frakcji Schumana w Parlamencie Europejskim, która ma być ważnym mechanizmem powrotu do Europy Schumana. W tym kontekście Instytut nie tworzy żadnej partii ani też komitetu wyborczego, lecz staje na czele promocji na rzecz „Frakcji Schumana” w Parlamencie Europejskim oraz podejmuje rolę integrującą środowiska i partie w Polsce i Europie wokół tej jak się wydaje niepowtarzalnej szansy.

Kliknij tutaj, aby załadować plik pdf z pełnym materiałem: Frakcja Schumana w Parlamencie Europejskim – Kampania Promocyjna Idźmy ze sztandarem Schumana kształtować chrześcijańskie oblicze Europy!!! Kliknij

Read More »

“Wigilia Bez Granic” to budowanie relacji wg Roberta Schumana (od 53 min). W dzieło “Wigilia Bez Granic 2018” zaangażowała się cała Polska. W realizację i uczestnictwo tego dzieła włączyło się ok. 10 tysięcy Polaków i Cudzoziemców. W szczególności włączyło się w to dzieło wielu Wojewodów, Kuratoria, uczelnie, szkoły, biskupi, parafie, Caritas Polska, Krajowa Administracja Skarbowa ok. 60 tys. osób, media, TVP, TVP Info, TV Trwam, Radio, Radio Warszawa, Niedziela, Gość Niedzielny i wielu innych. Dziękujemy wszystkim – Wigilia Bez Granic trwa cały rok, bo jest to dzieło nieograniczone w czasie, gdyż ma ono na celu usuwanie obcości nie tylko pomiędzy Polakami i Cudzoziemcami ale także pomiędzy samymi Polakami, aby w efekcie w sposób ciągły budować relacje i aby zapełnić we wszystkich polskich domach ten pusty talerz.

Read More »

Frakcja Schumana w Parlamencie Europejskim jako Mechanizm Jedności!!! Trzeba się jednoczyć a nie dzielić, i dlatego w tym celu trzeba stworzyć Frakcję Schumana w PE. Bez jedności nie zmienimy Europy. Wielu mówi, że przyszłoroczne wybory do europarlamentu będą najważniejsze w historii. Dlaczego? – Te opinie są uzasadnione. Obserwujemy, że coraz bardziej budzi się niezadowolenie z obecnego modelu Europy. Europa pragnie powrotu do idei Schumana – stwierdził prof. Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana.

Read More »

Nikt nie uwierzy w retorykę Pana Donalda Tuska sugerującą ryzyko Polexitu, gdyż Polacy i polski rząd chcą kształtować UE w oparciu o idee Sługi Bożego Roberta Schumana. Obecna krytyka elit w Brukseli, które odchodzą od idei Schumana, jest dokonywana nie tylko przez Polaków, ale także inne Narody, co wyraża odpowiedzialność za Europę. Polacy pragną Europy Narodów jako Wspólnoty Ducha oraz Solidarnej Społecznie i Gospodarczo i na pewno będę o nią walczyć aż do końca tak jak walczyli o Niepodległą Polskę.

Strzeżcie się tych, których czar prowadzi nas do bierności. Strzeżcie się tych, którzy chcą uśpić nas w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa. Strzeżcie się dostarczycieli pustych zapewnień

Read More »

Patriotyzm wobec Ojczyzny wyraża się czynami: “Polskie drogi źródłem przychodu dla budżetu naszego Państwa a nie dla korporacji zagranicznych.” Będzie nowy system poboru opłat na polskich autostradach. Rząd pracuje nad utworzeniem polskiego odpowiednika systemu viaTOLL. Wszystko po to, by system płatności drogowej, był obsługiwany przez polską firmę. „Polityka europejska na pewno nie może stać w sprzeczności z patriotycznymi ideałami. Powinna ona zachęcać wszystkich do szczególnego i prawdziwego umiłowania swojej ojczyzny, co będzie sprzyjać rozwijaniu miłości, która jako taka ze swojej natury nie będzie działać na niekorzyść innych krajów. Takie podejście prowadzić będzie do osiągnięcia jedności z pełnym zachowaniem różnorodności” (Robert Schuman)

Read More »

Straty i zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce szacowane są na 3 biliony złotych. W rozmowy na ten temat reparacji angażują się zwykli Polacy, którzy w internecie rozpowszechniają informacje na ten temat. Dzięki niej ludzie na wszystkich kontynentach dowiadują się jakie straty przez Niemców poniosła Polska. „Konsekwencją współzależności pomiędzy narodami jest to, że nie da się pozostać obojętnym wobec szczęścia i nieszczęścia wielu ludzi. Myślący Europejczyk nie może się cieszyć lub być złośliwym w obliczu nieszczęścia bliźniego swego i wszyscy powinniśmy jednoczyć się na dobre i złe, znosząc wspólny los i niosąc solidarnie wspólne ciężary.” (Robert Schuman)

Read More »

Chociaż Wspólnota Narodów Trójmorza jest pierwotnie inicjatywą zorientowaną na gospodarkę w regionie Trójmorza, to podobnie jak to było ze “Wspólnotą Węgla i Stali” to docelowo powinna ona się stawać prototypem “Wspólnoty Narodów” jako przykład dla Zachodniej Europy w celu realizacji idei Europy Schumana. Zachęcamy do lektury Nr 9 “Gazety Bankowej”, Wrzesień 2018, w której prezentowane są szeroko zagdnienia Szczytu Wspólnoty Narodów Trójmorza 17-18 września 2018 w Bukareszcie. Na szczycie tym wystąpi jako prelegent prof. Zbigniew Krysiak, Prezes Instytutu Myśli Schumana. W Nr 9 “Gazety Bankowej” prof. Zbigniew Krysiak prezentuje tezy uzasadniające potrzebę powrotu do Europy Schumana, co wiąże się z potrzebą równowagi poprzez uruchomienie i właściwe funkcjonowanie “prawego płuca”, czyli Europy Środkowo-Wschodniej, aby w ten sposób Europa pokazała swoją świetność przez powrót do wartości chrześcijańskich, do czego nawoływał Święty Jan Paweł II.

Read More »

Wspólnota Narodów Trójmorza ma szanse stać się prototypem Wspólnoty Narodów Europy i nie wolno dopuścić do tego aby Niemcy rozbijały tą inicjatywę jak rozbijają zainicjowaną przez Sługę Bożego Roberta Schumana Wspólnotę Narodów Europy zamieniając ją w superpaństwo. Wspólnota Narodów Trójmorza jest potrzebna w służbie całej Europie w celu powrotu Europy do jej korzeni chrześcijańskich i modelu Europy Schumana. Nie może być bowiem takiej sytuacji, że Niemcy bez skruchy i wycofania się z Nord Stream 2, wezmą udział w Trójmorzu jako państwo partnerskie.

Read More »

Prezes Instytutu rozmawia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Arturem Chojeckim podczas uroczystości Maryi Matki Bożej Pokoju w Stoczku – przewodniczki Instytutu Myśli Schumana i Grup Schumana. Uroczystość nawiązywała do 35 rocznicy koronacji Matki Bożej ze Stoczka przez Papieża Jana Pawła II i 65 rocznicy uwięzienia w Stoczku Kardynała Stefana Wyszyńskiego przez władze komunistyczne. Uroczystej mszy przewodniczył Jego Ekscelencja Abp Józef Górzyński – Metropolita Warmiński. Pan Wojewoda przedstawił historię Maryi w Stoczku, która przybyła z Rzymu jako Matka Boża Zwycięska z Bitwy pod Lepanto w 1571 r., kiedy to Maryja zatrzymała najazd Sułtana i Muzułmanów na Rzym. Robert Schuman jak Jan Paweł II to “Totus Tuus” – Instytut Myśli Schumana i Grupy Schumana zawierzyły się także Maryi przez Totus Tuus.

Read More »

Instytut analizuje stan pojednania narodów na granicy Europy i Azji. Spotkanie z przedstawicielem Watykanu w Turkmenistanie Ojcem Andrzejem Madejem Oblatem Maryi Niepokalanej. Podczas spotkania zapoznaliśmy się z realiami życia społecznego, religijnego i gospodarczego w kraju, który należał do Związku Radzieckiego. Spotkanie to było bardzo ważne dla Instytutu z perspektywy analizy problemów pojednia między narodami i między ludźmi, co jest w głównym nurcie promowanych idei Sługi Bożego Roberta Schumana. W dalszej kolejności przedstawiamy historię misji katolickich w krajach basenu morza Kaspijskiego. Oraz ustanowienia przez Jana Pawła II w 1997 Ojca Andrzeja Madeja odpowiedzialnym za Turkmenistan. Ojciec Andrzej Madej był moderatorem wspaniałego Ruchu Światło-Życie założonego przez Sługę Bożego Franciszka Blachnickiego. Ojciec Madej poprowadził pierwszą Oazę III Stopnia w Rzymie w 1979 na zaproszenie Jana Pawła II.

Read More »

Instytut Myśli Schumana współpracuje ze środowiskiem Energetyków, Elektryków i Elektroników i zarząd Instytutu wziął udział w pielgrzymce tych środowisk na Jasną Górę. Mieliśmy okazję pokłonić się Maryi – przewodniczce Grup Schumana, rozmawiać o współczesnej roli Roberta Schumana, a także o ważnych sprawach środowiska Energetyków. Dziękujemy Zarządowi Stowarzyszenia za gościnne i domowe przyjęcie nas w swoim gronie, Panu Ministrowi Energii Tadeuszowi Skoblowi za rzeczowe rozmowy o pozytywnych tendencjach rozwoju Polski oraz Panu Bogusławowi Morce za wspaniały śpiew wychwalający tradycję patriotyczną Naszego Kraju. Dziękujemy Zarządowi KSE oraz SEP za zainteresowanie współpracą z Instytutem Myśli Schumana i wskazaniem konkretnych obszarów naszej dlaszej współpracy. Pozdrawiamy serdecznie wszystkie osoby z tego kilkudziesiącio-tysięcznego środowiska i liczymy na włączenie się w dzieła prowadzone przez Instytut Myśli Schumana i do pracy w Grupach Schumana.

Read More »

Prof. Zbigniew Krysiak gościem TVP Wiadomości: Unia Europejska to tylko organizacja międzynardowa i nie jest ona szczytem naszych marzeń. Chcemy Europy jako Wspólnoty Narodów bo to było celem Sługi Bożego Roberta Schumana. Konstytucja RP: “w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej”. Trybunał Sprawiedliwości UE nie jest nadrzędną instytucją dla wolnego i suwerennego narodu (art. 4 i art. 5 Konstytycji RP). Ignorowanie suwerena(art. 4.) reprezentowanego przez Władzę Ustawodawczą jest działaniem przeciw własnemu Narodowi a także przeciw Wspólnocie Narodów – „Ta sytuacja pokazuje jak rozgrywa się walka o wartości w Europie”, 5 sierpnia 2018

Read More »