Parlamentarna Grupa Schumana w Polsce

Preambuła

Popierając zatracaną przez obecną Wspólnotę Europejską, propagowaną przez Roberta Schumana, koncepcję integracji przy zachowaniu fundamentalnych wartości jakie przyświecały Ojcom Założycielom Wspólnoty tj.: chrześcijaństwo, wolność, solidarność, różnorodność i patriotyzm, w celu przypomnienia „głosu Schumana” i powrotu do korzeni tj. filarów Wspólnoty Narodów Europy oraz zjednoczenia ludzi dobrej woli wokół faktycznych celów i podejścia Roberta Schumana, my posłowie i senatorowie Rzeczpospolitej Polskiej tworzymy Parlamentarny Zespół Krzewienia Idei Roberta Schumana.

Cele Zespołu obejmują w szczególności:

a) prowadzenie działań zmierzających do urzeczywistniania myśli i celów propagowanych przez Roberta Schumana,

b) popularyzacja rozumienia polityki jako roztropnej służby dobru wspólnemu,

c) wspieranie rozwoju relacji między obywatelami różnych państw w sferach kultury, edukacji, nauki, gospodarki, religii i życia społecznego,

d) wspieranie ograniczania wpływów ponadnarodowych korporacji, z zachowaniem praw suwerenności prawnej wszystkich państwa Wspólnoty,

e) wspieranie kształtowania fundamentalnej dla kultury europejskiej chrześcijańskiej postawy światopoglądowej, kultury i tradycji chrześcijańskiej, zmierzającej do zagwarantowania każdemu człowiekowi niezbywalnego, naturalnego prawa do życia.

f) wspieranie rozwoju relacji ekonomicznych między narodami Europy opartych o solidarność gospodarczą.

Do zadań zespołu należy w szczególności:

a) wspieranie inicjatyw ustawodawczych, uchwałodawczych i innych, zgodnych z ideą Roberta Schumana,

b) przeciwstawianie się różnego rodzaju przedsięwzięciom stojącym w sprzeczności z ideą Roberta Schumana,

c) organizowanie samodzielne lub z innymi osobami różnego rodzaju przedsięwzięć mających na celu propagowanie idei Roberta Schumana, a także udział w przedsięwzięciach organizowanych przez inne podmioty, d) podejmowanie stanowisk, apeli i rezolucji do władz krajów i instytucji krajowych oraz międzynarodowych w sprawie respektowania idei Roberta Schumana, w tym w szczególności zachowania fundamentalnych wartości jakie przyświecały Ojcom Założycielom Wspólnoty tj.: chrześcijaństwa, wolności, solidarności, różnorodności i patriotyzmu,

e) organizowanie konferencji, spotkań, wykładów, pielgrzymek, koncertów, wystaw, projekcji itp., dla osiągnięcia celów Zespołu,

f) wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz problematyki będącej przedmiotem działań Zespołu,

g) podejmowanie różnego rodzaju innych działań dla osiągnięcia celów Zespołu.