Misja i Cele

 1. Promocja Myśli Roberta Schumana: wydawanie książek o Robercie Schumanie i jego sposobie działania, popularyzacja wiedzy o Robercie Schumanie i jego ideach w szkołach, na uczelniach i w mediach, organizowanie konferencji i seminariów w Polsce i Europie na temat aktualności i wartości myśli Schumana dla rozwoju Polski i Europy jako wspólnoty narodów.
 2. Tworzenie sylabusów dla szkół i uczelni do przyswajania wiedzy w zakresie myśli Roberta Schumana.
 3. Uruchamianie platform dyskusyjnych na temat sposobów, stylu i instrumentów istotnych w służbie społecznej praktykowanych i promowanych przez Roberta Schumana.
 4. Rozwijanie Myśli Schumana i poszukiwanie instrumentów do jej realizacji w odniesieniu do różnych obszarów funkcjonowania społeczeństwa i wspólnoty narodów Europy.
 5. Inicjacja i rozwijanie Debaty Wspólnoty Narodów (DWN) w Polsce i w Europie dla budowania porozumienia i relacji pomiędzy ludźmi różnych narodów w kontekście myśli Roberta Schumana.
 6. Tworzenie grup eksperckich w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i naukowego pracujących nad rozwijaniem zastosowań myśli Roberta Schumana.
 7. Powołanie zakładu naukowo-badawczego w dziedzinie nauk społecznych zajmującego się rozwijaniem myśli Roberta Schumana pod kątem ich wartości aplikacyjnych z perspektywy interdyscyplinarnego podejścia.
 8. Formułowanie i wdrażanie projektów w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i naukowego realizujących koncepcje Roberta Schumana.

 

 

 1. Współpraca z jednostkami i działaczami samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych w zakresie problemów i potrzeb społeczności lokalnych.
 2. Włączanie się w procesy opiniowania, proponowania i wdrażania rozwiązań legislacyjnych w różnych obszarach społecznych determinujących jakość życia ludzi, rozwój człowieka i jego talentów, zarówno w Polsce jak i w Europie.
 3. Podejmowanie współpracy z zagranicznymi instytucjami promującymi wartości wyznawane przez Roberta Schumana.
 4. Rozwijanie współpracy z instytucjami w Europie i świecie wpływającymi na kształt Europy oraz rozwój i wdrażanie koncepcji Roberta Schumana, a w szczególności koncepcji Europy jak wspólnoty narodów opartej na fundamentach demokracji wywodzonej z korzeni chrześcijańskich.
 5. Tworzenie oddziałów i fili Instytutu Myśli Schumana w Europie i świecie realizujących cele Instytutu.
 6. Tworzenie sieci Grup Schumana (GRS) w Polsce, Europie i na świecie jako żywej platformy do rozwijania relacji między ludźmi różnych narodów i wzajemnego zrozumienia oraz budowania jedności, solidarności i pokoju.
 7. Promowanie benedyktyńskiej praktyki życia (ora et labora) w Europie, która była formułą stosowaną przez Roberta Schumana.
 8. Kształtowanie postaw ludzi włączających sie w nurt Schumana na wzór cech, którymi charakteryzował się Schuman, takimi jak: pokora, skromność, odpowiedzialność, miłosierdzie, uprzejmość, życzliwość, łagodność, prawość, sprawiedliwość, czystość serca, pragnienie i wprowadzanie pokoju, nieszukanie przyjemności, cierpienie dla sprawiedliwości.