Statut

Fundacji Instytut Myśli Schumana z dnia 17 maja 2016 r.

(tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 3 grudnia 2019 r. oraz 10 października 2022 r. )

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja „Instytut Myśli Schumana” zwany dalej Fundacją ustanowiona została przez dr hab. Zbigniewa Krysiaka zwanego dalej Fundatorem aktem notarialnym sporządzonym w dniu 13 kwietnia 2016 r. przez notariusza Annę Hackiewicz w Warszawie.
 2. Fundacja nosi nazwę Fundacja “Instytut Myśli Schumana”.

§ 2

Siedzibą fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 3

 1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może prowadzić działalność w Polsce i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do innych podmiotów i fundacji.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4

Właściwym ministrem jest minister do spraw rodziny, pracy i polityk społecznej.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Fundację ustanowiono dla realizacji społecznie i gospodarczo użytecznych celów, którymi są:

 1. badanie i popularyzacja myśli Roberta Schumana,
 2. propagowanie wartości chrześcijańskich w życiu publicznym,
 3. wspieranie działań społecznych związanych z rozwojem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i Europie,
 4. działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, a także w zakresie ochrony środowiska,
 5. wspieranie działań na rzecz rozwoju wiedzy i umiejętności w dziedzinach istotnych z punktu widzenia modernizacji i rozwoju państwa, reform i modernizacji struktur organizacyjnych państwa, rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

§ 6

Fundacja dla osiągnięcia celów statutowych prowadzić będzie działalność w następujących formach:

 1. inicjowanie, wspieranie i prowadzenie badań naukowych.
 2. popularyzacja ekspertyz i opinii o projektach aktów prawnych, bądź wchodzących w życie aktów prawnych także Unii Europejskiej, w szczególności najbardziej istotnych z punktu widzenia transformacji ustrojowych i gospodarczych,
 3. przygotowywanie opracowań, analiz i sondaży pozwalających na formułowanie wniosków de lege ferenda dotyczących pożądanych, nowych rozwiązań prawnych i przekazywania ich do wiadomości ośrodkom opiniotwórczym,
 4. tworzenie zaplecza informacyjnego w postaci bibliotek, ośrodków informacji i archiwów z zakresu wdrażania reform ustrojowych i gospodarczych w Rzeczpospolitej Polskiej, innych krajach Unii Europejskiej, Europy i świata,
 5. popularyzowanie programów reform ustrojowych i gospodarczych w formie tworzenia i sponsorowania programów w mediach masowych,
 6. nawiązywanie współpracy z placówkami prowadzącymi badania naukowe podstawowe i stosowane w dziedzinie administracji publicznej, usług publicznych, samorządu terytorialnego oraz reformy szkolnictwa, w tym wyższego,
 7. organizowanie seminariów i konferencji,
 8. przyznawanie stypendiów,
 9. organizowanie wyjazdów studyjnych.

W ramach realizacji celów statutowych Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, obejmującą zadania w zakresie:

 1. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 2. działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
 3. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 4. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 5. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 6. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 7. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 9. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 10. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 11. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 12. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 13. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 14. ratownictwa i ochrony ludności,
 15. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 16. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 17. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Majątek fundacji

§ 7

 1. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) w tym 1000 zł na prowadzenie działalności gospodarczej.
 2. Na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację, Fundator przeznacza kwotę 1000 zł (tysiąc złotych).
 3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
  a) środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatorów;
  b) darowizn, spadków, zapisów
  c) dotacji i subwencji
  d) dochodów ze zbiórek publicznych
  e) dywidend i zysków z akcji i udziałów
  f) dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego
  g) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji
 4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku
  publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod
  warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację
  życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.
 5. Przychód z działalności pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu
  działalności pożytku publicznego.

§ 7a

 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
  z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowej.

Organy fundacji

§ 8

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 9

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa. Jeżeli Zarząd liczy więcej niż jedną osobę może zostać powołany Wiceprezes Zarządu. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 3 lata. Członków Zarządu Fundacji powołuje Fundator, w tym Prezesa i Wiceprezesa. W przypadku zarządu jednoosobowego powołuje się tylko Prezesa.
 2. Zarząd przyjmuje swój regulamin określający strukturę organizacyjną i formy działania.
 3. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.
 4. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie przez Fundatora.
 5. Jeżeli zarząd składa się tylko z Prezesa decyzje podejmowane są w formie zarządzenia. Zarząd wieloosobowy podejmuje decyzje w formie uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
 6. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ściągane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 10

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do zakresu kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Fundatora lub Rady Fundacji.
 3. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków zarządu w tym Prezes. W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes.
 4. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 11

 1. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie w trakcie trwania kadencji, Fundator niezwłocznie podejmie działania mające na celu uzupełnienie składu Zarządu.
 2. Liczbę członków Zarządu ustala się na czas trwania kadencji. W trakcie trwania kadencji Fundator może zmniejszyć lub zwiększyć liczbę członków zarządu.

§ 11a

 1. Rada Fundacji jest kolegialnym organem kontroli, odrębnym od Zarządu Fundacji i nie podlegającym Zarządowi Fundacji w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

 2. Rada Fundacji składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji powoływanych przez Fundatora.

 3. Członek Rady Fundacji może zostać odwołany przez Fundatora.

 4. Kadencja członka Rady Fundacji trwa 3 lata i liczy się od dnia powołania.

 5. Członkowie Rady Fundacji:
  a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
  małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
  podległości służbowej,

  b) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w organie zwrot uzasadnionych kosztów
  lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
  sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za
  rok poprzedni.

 6. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 7. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący Rady Fundacji. Rada Fundacji uchwala regulamin Rady Fundacji określający formy działania.

 8. Zarząd Fundacji obowiązany jest udostępnić Radzie Fundacji wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Fundacji w terminie 7 dni od wezwania do ich udostępnienia.

 9. Z kontroli Rada Fundacji sporządza protokół, w którym określa zakres kontroli, przebieg, ustalenia i wnioski pokontrolne.

 10. Rada Fundacji przeprowadza w Fundacji kontrolę raz w roku, a razie potrzeby częściej niż raz w roku.

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 12

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, w następujących dziedzinach określonych według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

  a) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  (70.22.Z),
  b) reklama (73.1),
  c) działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
  d) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),

  e) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
  telewizyjnymi (59.12.Z),
  f) pozostałe drukowanie (18.12.Z),
  g) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z),
  h) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
  i) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

 2. Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności
  gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

§ 13

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio, bądź za pośrednictwem powołanych przez Zarząd odrębnych jednostek organizacyjnych.
 2. W przypadku powołania jednostek, o których mowa w ust. 1, kierują nimi i odpowiadają przed Zarządem dyrektorzy jednostek, których zakres umocowania określa Zarząd w akcie powołania.
 3. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady wynagradzania w jednostkach działalności gospodarczej.
 4. Czysty zysk z działalności gospodarczej przeznaczony jest przez Zarząd na realizację celów Fundacji oraz pokrywanie kosztów jej działalności.
 5. Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje Zarząd.

Działalność pożytku publicznego

§ 13a

 1. Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

 2. Nieodpłatną działalność pożytku publicznego fundacja prowadzi w następujących dziedzinach określonych według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
  a) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
  (88.99.Z)
  b) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
  c) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B)
  d) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
  e) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
  f) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
  humanistycznych (72.20.Z)
  g) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
  h) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  (59.11.Z.)
  i) działalność portali internetowych (63.12.Z)
  j) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  (63.99.Z)
  k) wydawanie książek (58.11.Z)
  l) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  (59.11.Z),

 3. Odpłatną działalność pożytku publicznego Fundacja prowadzi w następujących dziedzinach określonych według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
  a) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
  b) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B)
  c) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
  d) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)

  e) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
  humanistycznych (72.20.Z)
  f) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
  g) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  (59.11.Z.)
  h) działalność portali internetowych (63.12.Z)
  i) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  (63.99.Z)
  j) wydawanie książek (58.11.Z)
  k) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  (59.11.Z).

Postanowienia końcowe

§ 14

Decyzję w sprawie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu.

§ 15

Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 16

Decyzje w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją podejmuje Fundator na wniosek zarządu Fundacji.

§ 17

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele tożsame z celami Fundacji.
 4. W przypadku śmierci Fundatora w jego miejsce wstępuje osoba wybrana przez jego spadkobierców. Powyższą zasadę stosuje się do kolejnych następców Fundatora.

§ 18

Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Warszawa, dnia 10 października 2022 roku.

FUNDATOR

Zbigniew Włodzimierz Krysiak