Statut Fundacji Instytut Myśli Schumana
z dnia 17 maja 2016 r.

 

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja „Instytut Myśli Schumana” zwany dalej Fundacją ustanowiona została przez dr hab. Zbigniewa Krysiaka zwanego dalej Fundatorem aktem notarialnym sporządzonym w dniu 13 kwietnia 2016 r. przez notariusza Annę Hackiewicz w Warszawie
2. Fundacja nosi nazwę Fundacja “Instytut Myśli Schumana”
§ 2
Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa
§ 3
1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
2. Fundacja może prowadzić działalność w Polsce i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do innych podmiotów i fundacji.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
§ 4
Właściwym ministrem jest minister do spraw rodziny, pracy i polityk społecznej.
Cele i zasady działania Fundacji
§ 5
Fundację ustanowiono dla realizacji społecznie i gospodarczo użytecznych celów, którymi są:
1) badanie i popularyzacja myśli Roberta Schumana,
2) propagowanie wartości chrześcijańskich w życiu publicznym,
3) wspieranie działań społecznych związanych z rozwojem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i Europie,
4) działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, a także w zakresie ochrony środowiska,
5) wspieranie działań na rzecz rozwoju wiedzy i umiejętności w dziedzinach istotnych z punktu widzenia modernizacji i rozwoju państwa, reform i modernizacji struktur organizacyjnych państwa, rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

§ 6

Fundacja dla osiągnięcia celów statutowych prowadzić będzie działalność następujących formach:
a) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie badań naukowych.
b) popularyzacja ekspertyz i opinii o projektach aktów prawnych, bądź wchodzących w życie aktów prawnych także Unii Europejskiej, w szczególności najbardziej istotnych z punktu widzenia transformacji ustrojowych i gospodarczych,
c) przygotowywanie opracowań, analiz i sondaży pozwalających na formułowanie wniosków de lege ferenda dotyczących pożądanych, nowych rozwiązań prawnych i przekazywania ich do wiadomości ośrodkom opiniotwórczym,
d) tworzenie zaplecza informacyjnego w postaci bibliotek, ośrodków informacji i archiwów z zakresu wdrażania reform ustrojowych i gospodarczych w Rzeczpospolitej Polskiej, innych krajach Unii Europejskiej, Europy i świata,
e) popularyzowanie programów reform ustrojowych i gospodarczych w formie tworzenia i sponsorowania programów w mediach masowych,
f) nawiązywanie współpracy z placówkami prowadzącymi badania naukowe podstawowe i stosowane w dziedzinie administracji publicznej, usług publicznych, samorządu terytorialnego oraz reformy szkolnictwa, w tym wyższego,
g) organizowanie seminariów i konferencji,
h) przyznawanie stypendiów.

 

Majątek Fundacji

§ 7
1. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) w tym 1000 zł na prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację, Fundator przeznacza kwotę 1000 zł (tysiąc złotych).
3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
a) środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatorów;
b) darowizn, spadków, zapisów
c) dotacji i subwencji
d) dochodów ze zbiórek publicznych
e) dywidend i zysków z akcji i udziałów
f) dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego
g) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji

 

Organy Fundacji

§ 8
Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 9
1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 3 lata. Członków Zarządu Fundacji powołuje Fundator, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
2. Zarząd przyjmuje swój regulamin określający strukturę organizacyjną i formy działania.
3. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.
4. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie przez Fundatora.
5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 10
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Fundatora.
3. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków zarządu w tym prezes.
§ 11
1. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie w trakcie trwania kadencji, Fundator niezwłocznie podejmie działania mające na celu uzupełnienie składu Zarządu.
2. Liczbę członków Zarządu ustala się na czas trwania kadencji.

 

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 12
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach określonych według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
1) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z),
2) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
3) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
4) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
5) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
6) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B),
7) reklama (73.1),
8) działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
9) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
10) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),
11) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z),
12) pozostałe drukowanie (18.12.Z),
13) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z),
14) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
15) wydawanie książek (58.11.Z)
16) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

§ 13
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio, bądź za pośrednictwem powołanych przez Zarząd odrębnych jednostek organizacyjnych.
2. W przypadku powołania jednostek, o których mowa w ust. 1, kierują nimi i odpowiadają przed Zarządem dyrektorzy jednostek, których zakres umocowania określa Zarząd w akcie powołania.
3. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady wynagradzania w jednostkach działalności gospodarczej.
4. Czysty zysk z działalności gospodarczej przeznaczony jest przez Zarząd na realizację celów Fundacji oraz pokrywanie kosztów jej działalności.

§ 14
Decyzję w sprawie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu.

 

Postanowienia końcowe

§ 15
Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
§ 16
Decyzje w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją podejmuje Fundator na wniosek zarządu Fundacji.
§ 17
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele tożsame z celami Fundacji.
§ 18

Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Warszawa, dnia 17 maja 2016 roku.
FUNDATOR

Zbigniew Włodzimierz Krysiak