Statut

Fundacji Instytut Myśli Schumana z dnia 17 maja 2016 r.

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja „Instytut Myśli Schumana” zwany dalej Fundacją ustanowiona została przez dr hab. Zbigniewa Krysiaka zwanego dalej Fundatorem aktem notarialnym sporządzonym w dniu 13 kwietnia 2016 r. przez notariusza Annę Hackiewicz w Warszawie.
 2. Fundacja nosi nazwę Fundacja “Instytut Myśli Schumana”.

§ 2

Siedzibą fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 3

 1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może prowadzić działalność w Polsce i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do innych podmiotów i fundacji.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4

Właściwym ministrem jest minister do spraw rodziny, pracy i polityk społecznej.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Fundację ustanowiono dla realizacji społecznie i gospodarczo użytecznych celów, którymi są:

 1. badanie i popularyzacja myśli Roberta Schumana,
 2. propagowanie wartości chrześcijańskich w życiu publicznym,
 3. wspieranie działań społecznych związanych z rozwojem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i Europie,
 4. działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, a także w zakresie ochrony środowiska,
 5. wspieranie działań na rzecz rozwoju wiedzy i umiejętności w dziedzinach istotnych z punktu widzenia modernizacji i rozwoju państwa, reform i modernizacji struktur organizacyjnych państwa, rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

§ 6

Fundacja dla osiągnięcia celów statutowych prowadzić będzie działalność następujących formach:
inicjowanie, wspieranie i prowadzenie badań naukowych.

 1. popularyzacja ekspertyz i opinii o projektach aktów prawnych, bądź wchodzących w życie aktów prawnych także Unii Europejskiej, w szczególności najbardziej istotnych z punktu widzenia transformacji ustrojowych i gospodarczych,
 2. przygotowywanie opracowań, analiz i sondaży pozwalających na formułowanie wniosków de lege ferenda dotyczących pożądanych, nowych rozwiązań prawnych i przekazywania ich do wiadomości ośrodkom opiniotwórczym,
 3. tworzenie zaplecza informacyjnego w postaci bibliotek, ośrodków informacji i archiwów z zakresu wdrażania reform ustrojowych i gospodarczych w Rzeczpospolitej Polskiej, innych krajach Unii Europejskiej, Europy i świata,
 4. popularyzowanie programów reform ustrojowych i gospodarczych w formie tworzenia i sponsorowania programów w mediach masowych,
 5. nawiązywanie współpracy z placówkami prowadzącymi badania naukowe podstawowe i stosowane w dziedzinie administracji publicznej, usług publicznych, samorządu terytorialnego oraz reformy szkolnictwa, w tym wyższego,
 6. organizowanie seminariów i konferencji,
 7. przyznawanie stypendiów.

Majątek fundacji

§ 7

 1. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) w tym 1000 zł na prowadzenie działalności gospodarczej.
 2. Na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację, Fundator przeznacza kwotę 1000 zł (tysiąc złotych).
 3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
  a) środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatorów;
  b) darowizn, spadków, zapisów
  c) dotacji i subwencji
  d) dochodów ze zbiórek publicznych
  e) dywidend i zysków z akcji i udziałów
  f) dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego
  g) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji

Organy fundacji

§ 8

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 9

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 3 lata. Członków Zarządu Fundacji powołuje Fundator, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
 2. Zarząd przyjmuje swój regulamin określający strukturę organizacyjną i formy działania.
 3. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.
 4. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie przez Fundatora.
 5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 10

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do zakresu kompetencji Zarządu Fundacji należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Fundatora.
 3. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków zarządu w tym prezes.

§ 11

 1. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie w trakcie trwania kadencji, Fundator niezwłocznie podejmie działania mające na celu uzupełnienie składu Zarządu.
 2. Liczbę członków Zarządu ustala się na czas trwania kadencji.

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 12

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach określonych według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

 1. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z),
 2. badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
 3. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
 4. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
 5. działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
 6. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B),
 7. reklama (73.1),
 8. działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
 9. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
 10. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),
 11. działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z),
 12. pozostałe drukowanie (18.12.Z),
 13. działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z),
 14. działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
 15. wydawanie książek (58.11.Z),
 16. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

§ 13

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio, bądź za pośrednictwem powołanych przez Zarząd odrębnych jednostek organizacyjnych.
 2. W przypadku powołania jednostek, o których mowa w ust. 1, kierują nimi i odpowiadają przed Zarządem dyrektorzy jednostek, których zakres umocowania określa Zarząd w akcie powołania.
 3. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady wynagradzania w jednostkach działalności gospodarczej.
 4. Czysty zysk z działalności gospodarczej przeznaczony jest przez Zarząd na realizację celów Fundacji oraz pokrywanie kosztów jej działalności.

§ 14

Decyzję w sprawie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu.

Postanowienia końcowe

§ 15

Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 16

Decyzje w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją podejmuje Fundator na wniosek zarządu Fundacji.

§ 17

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele tożsame z celami Fundacji.

§ 18

Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Warszawa, dnia 17 maja 2016 roku.

 

FUNDATOR

Zbigniew Włodzimierz Krysiak