STAJEMY W OBRONIE WOLNOŚCI MEDIÓW I DEMOKRACJI W POLSCE

I W DUCHU SCHUMANA PRZECIWSTAWIAMY SIĘ

BUDOWANIU SUPERPAŃSTWA W EUROPIE

Publikujemy oświadczenie Instytutu Myśli Schumana odnośnie do obecnej sytuacji mediów w Polsce i istniejących zagrożeń dla ich funkcjonowania.

OŚWIADCZENIE

W imieniu Instytutu Myśli Schumana jako organizacji pozarządowej skupiającej ekspertów, naukowców oraz liczne grupy osób w różnym wieku, ze wszystkich grup społecznych i zawodowych z Polski i Polaków zza granicy, którym bliska jest idea Schumana budowania „Solidarności, Jedności i Pokoju”, protestujemy przeciwko zapowiedziom Premiera Donalda Tuska mające na celu usunięcie roli Mediów Publicznych m.in. Telewizję Polską, TVP World, Polskie Radio i Polską Agencję Prasową jako platform, które służą wszystkim Polakom, do prezentowania wizerunku Polski w Europie i promowania Wspólnoty Narodów Europy Schumana a nie superpaństwa, we wszystkich wymiarach społecznych, kulturalnych, naukowych, gospodarczych, religijnych i politycznych.

Obecnie w Europie dąży się do budowania superpaństwa, czemu przeciwstawiał się Czcigodny Sługa Boży Robert Schuman mówiąc: „Moja idea nie polega na tym, aby połączyć kraje w celu stworzenia superpaństwa. Nasze kraje europejskie są historyczną rzeczywistością. Z psychologicznego punktu widzenia byłoby to niemożliwe i nierozsądne, aby się ich pozbyć. Ich różnorodność jest dobrą rzeczą i nie ma sensu, aby je usuwać lub dokonywać zrównywania lub unifikacji” (Robert Schuman), dlatego Pan Donald Tusk jako członek Europejskiej Partii Ludowej, do której kiedyś należał Schuman, która wówczas działała na rzecz budowania Wspólnoty Narodów Europy, powinien kontynuować dzieło Schumana a nie przeciwstawiać się Jego ideom. Dążenie do superpaństwa w ideologii Spinellego jest jednocześnie niszczeniem wspólnot narodowych, a także walką z tradycjami religijnymi i kulturowymi narodów, aby ostatecznie usunąć także takie instytucje narodowe jak parlamenty, przekazując ich rolę do Brukseli.

W tzw. logice superpaństwa jest także podporządkowanie i przekazanie narodowych mediów publicznych pod kontrolę i do dyspozycji centralnej władzy w Brukseli, która byłaby sprawowana przez ich przedstawicieli-komisarzy w poszczególnych krajach, co było elementem planu Spinellego. Obecnie, kiedy w Brukseli przyspieszono działania w kierunku tworzenia superpaństwa, przejęcie kontroli na mediami publicznymi w poszczególnych narodach, w tym także w Polsce, ma być instrumentem wspierającym skuteczną realizację budowania superpaństwa, co ma być też działaniem na rzecz usuwania platform medialnych, na których obywatele i cały naród mógłby wyrażać swoje opinie i uzyskiwać bieżącą i aktualną informację oraz wyrażać swoją kulturę, wiarę, tradycję i przywiązanie do Ojczyzny.

Takie działania bardzo zdecydowanie krytykował Robert Schuman w następujący sposób: „W rzeczywistości nie można stosować terminu „demokracja” do ustroju, który odmawia uznania istnienia narodu, to znaczy żyjącej wspólnoty, będącej w posiadaniu własnej, autentycznej spuścizny, mającej swoje dążenia i własne posłannictwo, które chce wypełniać w całkowitej wolności, nie można odnosić go do reżimu, który odrzuca samą ideę wolności i odpowiedzialności osobistej, który przemocą tłumi odmienne tendencje i oceny, określając je mianem zbrodniczych dewiacji. W prawdziwej demokracji istnieje tylko jedno ograniczenie dla wolności: podstawy państwa i społeczeństwa muszą być zabezpieczone przed przemocą i niszczycielskimi zamiarami.(Robert Schuman).

W związku z powyższym, działania Pana Premiera Donalda Tuska odczytujemy w optyce Schumana jako zamach na Wspólnotę Narodową, Państwową i demokrację, co ma prawdopodobnie sprzyjać budowaniu superpaństwa, a w konsekwencji będzie prowadzić do niszczenia Wspólnoty Narodów Europy Schumana. Jako Instytut, który ma obowiązek głoszenia idei Schumana w celu powrotu Unii Europejskiej do korzeni, rozwoju Trójmorza oraz Polskiej rzeczywistości społecznej w duchu Schumana, chcemy jasno zaprotestować przed próbą monopolizowania mediów w Polsce i próbę sekowania wartości jakimi jest wolność słowa. Zapowiedzi obecnego rządu są sprzeczne z duchem demokracji, tolerancji i suwerenności Polski. Apelujemy do Premiera Donalda Tuska o zaniechanie tego bezprecedensowego ataku na Wolność i Niezależność mediów. Działanie takie stoi w sprzeczności z duchem budowania Wspólnoty oraz ze standardami krajów demokratycznych.

Chcemy również wyrazić wsparcie wszystkim dziennikarzom i władzom Mediów Publicznych. Dziękujemy za Państwa służbę. Bez Państwa wspaniałej pracy, wiele naszych ważnych inicjatyw wzmacniających pozycję Polski takich jak m.in.: Schuman Trimarium Forum, Debaty o odnowie Unii Europejskiej, Animatorzy Wizerunku Polski w Europie, Letnia Akademia Schumana, Powszechny Uniwersytet Wdrażania Myśli Chrześcijańsko-Społecznej do praktyki, nie byłoby znanych szerszej rzeszy odbiorców w Polsce i za granicami. Dziękujemy również za promocję Polski i dbanie o jej interes.

Środowisko Instytutu Myśli Schumana ma zobowiązanie wobec Schumana obrony prawdy i prawa. Możecie Państwo liczyć na nasze wsparcie.

Ryszard Krzyżkowski

Prezes Instytutu Myśli Schumana

Ryszard.Krzyzkowski@IMSchuman.com

Tomasz Pysiak

Dyrektor Zarządzający

Tomasz.Pysiak@IMSchuman.com

Prof. Zbigniew Krysiak

Przewodniczący Rady Programowej

Zbigniew.Krysiak@IMSchuman.com