Strategia

Misja i cele

 

Misja

Instytut Myśli Schumana włącza się w dzieło, które zapoczątkował Sługa Boży Robert Schuman. Robert Schuman jest naszym liderem w służbie ludziom, którego chcemy naśladować i tak jak on wprowadzać pokój przez działanie na rzecz pojednania między ludźmi, a pracując w prawdzie, służyć na rzecz dobra wspólnego ludzi w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Instytut Myśli Schumana, tak jak Robert Schuman, podejmuje, poprzez działanie w różnych obszarach życia społecznego, rolę integrowania różnych podmiotów społecznych i wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy, aby na wzór Roberta Schumana tworzyć, budować, realizować i wprowadzać

JEDNOŚĆ SOLIDARNOŚĆ POKÓJ

Cele

Promocja Myśli Roberta Schumana: wydawanie książek o Robercie Schumanie i jego sposobie działania, popularyzacja wiedzy o Robercie Schumanie i jego ideach w szkołach, na uczelniach i w mediach, organizowanie konferencji i seminariów w Polsce i Europie na temat aktualności i wartości myśli Schumana dla rozwoju Polski i Europy jako wspólnoty narodów.

Tworzenie sylabusów dla szkół i uczelni do przyswajania wiedzy w zakresie myśli Roberta Schumana.

Uruchamianie platform dyskusyjnych na temat sposobów, stylu i instrumentów istotnych w służbie społecznej praktykowanych i promowanych przez Roberta Schumana.

Rozwijanie Myśli Schumana i poszukiwanie instrumentów do jej realizacji w odniesieniu do różnych obszarów funkcjonowania społeczeństwa i wspólnoty narodów Europy.

Inicjacja i rozwijanie Debaty Wspólnoty Narodów (DWN) w Polsce i w Europie dla budowania porozumienia i relacji pomiędzy ludźmi różnych narodów w kontekście myśli Roberta Schumana.

Tworzenie grup eksperckich w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i naukowego pracujących nad rozwijaniem zastosowań myśli Roberta Schumana.

Powołanie zakładu naukowo-badawczego w dziedzinie nauk społecznych zajmującego się rozwijaniem myśli Roberta Schumana pod kątem ich wartości aplikacyjnych z perspektywy interdyscyplinarnego podejścia.

Formułowanie i wdrażanie projektów w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i naukowego realizujących koncepcje Roberta Schumana.

Współpraca z jednostkami i działaczami samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych w zakresie problemów i potrzeb społeczności lokalnych.

Włączanie się w procesy opiniowania, proponowania i wdrażania rozwiązań legislacyjnych w różnych obszarach społecznych determinujących jakość życia ludzi, rozwój człowieka i jego talentów, zarówno w Polsce jak i w Europie.

Podejmowanie współpracy z zagranicznymi instytucjami promującymi wartości wyznawane przez Roberta Schumana.

Rozwijanie współpracy z instytucjami w Europie i świecie wpływającymi na kształt Europy oraz rozwój i wdrażanie koncepcji Roberta Schumana, a w szczególności koncepcji Europy jak wspólnoty narodów opartej na fundamentach demokracji wywodzonej z korzeni chrześcijańskich.

Tworzenie oddziałów i fili Instytutu Myśli Schumana w Europie i świecie realizujących cele Instytutu.

Tworzenie sieci Grup Schumana (GRS) w Polsce, Europie i na świecie jako żywej platformy do rozwijania relacji między ludźmi różnych narodów i wzajemnego zrozumienia oraz budowania jedności, solidarności i pokoju.

Promowanie benedyktyńskiej praktyki życia (ora et labora) w Europie, która była formułą stosowaną przez Roberta Schumana.

Kształtowanie postaw ludzi włączających się w nurt Schumana na wzór cech, którymi charakteryzował się Schuman, takimi jak: pokora, skromność, odpowiedzialność, miłosierdzie, uprzejmość, życzliwość, łagodność, prawość, sprawiedliwość, czystość serca, pragnienie i wprowadzanie pokoju, nieszukanie przyjemności, cierpienie dla sprawiedliwości.