Poland’s role in the Three Seas Initiative

As previously mentioned, the Intermarium is a Polish concept that was spread throughout Eastern and Central Europe because of Poland’s cultural influence during the 16th century. Consequently, Poland cannot be denied a leading role in the Three Seas Initiative. The steadily evolving social-political discourse surrounding the Trimarium community has put Poland on a new track,… Czytaj dalej Poland’s role in the Three Seas Initiative

Rola Polski w inicjatywie Trójmorza

Jak zostało wspomniane wyżej idea Międzymorza jest ideą Polską która poprzez potencjał i nośność Polskiej kultury w XVI wieku została zaszczepiona w krajach regionu. Nie można więc odmówić Polsce wiodącej roli w Inicjatywie Trójmorza. Stale rozwijana myśl społeczna i polityczna jaką jest Wspólnota Nardów Trójmorza wprowadziła ją na nowe tory i przy korzystnym układzie politycznym… Czytaj dalej Rola Polski w inicjatywie Trójmorza

The Three Seas Initiative as a path to building the region’s political and economicpotential

An important aspect influenced by efforts to implement the Three Seas Initiative is the formation of political, economic, and social capabilities. Collective action can, and does, field results in the form of a strong impetus for development. The synergy of these actions can serve as the driving force behind political decisions. The combined human capital or economic… Czytaj dalej The Three Seas Initiative as a path to building the region’s political and economicpotential

Inicjatywa Trójmorza jako droga do budowania potencjału politycznego i gospodarczego regionu

Ważnym aspektem na który wpłynęły działania zmierzające do realizacji idei Trójmorza jest budowa potencjału politycznego, gospodarczego i społecznego. Działanie wspólnotowe może, i przynosi rezultaty, w postaci silnego impulsu rozwojowego. Synergia działania może stać się siłą napędową decyzji politycznych. Zsumowanie kapitału ludzkiego czy też siły gospodarki krajów Trójmorza może nie tylko oddziaływać na region ale również… Czytaj dalej Inicjatywa Trójmorza jako droga do budowania potencjału politycznego i gospodarczego regionu

The Trimarium as a community of historical traditions and common values

The Three Seas Initiative was born under specific political and social conditions among geographically neighboring nations, and in order for it to exist, it operated under a fellowship of common values and objectives. One cannot ignore the fact that the actionswithin the Trimarium and earlier in the Intermarium, were undertaken by the people of the… Czytaj dalej The Trimarium as a community of historical traditions and common values

Trójmorze jako wspólnota tradycji historii i wartości

Trójmorze, jak podano wyżej, zrodzone w specyficznych warunkach politycznych i społecznych wśród ludności bliskiej geograficznie, aby mogło zaistnieć odwoływało i odwołuje się do wspólnoty wartości i losu. Nie można nie nadmienić, że działania w Trójmorzu i wcześniej w Międzymorzu zostały podjęte przez ludność wyznania chrześcijańskiego (przy pełnym poszanowaniu mniejszości żydowskiej i muzułmańskiej) w szczególności poprzez… Czytaj dalej Trójmorze jako wspólnota tradycji historii i wartości

The Trimarium in the historical context

The origins of the Three Seas Initiative (Tri Marium) can be traced back to the Polish-Lithuanian Commonwealth. It was the political mindset of a community of nations (Poland, Lithuania, and, for a time, Ruthenia) and it that was the direct catalyst for the historical Intermarium. An important component of this mindset was the establishment of… Czytaj dalej The Trimarium in the historical context

Idea Trójmorza w kontekście historycznym

Początków idei Trójmorza (Tri Marium) należy upatrywać w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. To właśnie myśl polityczna wspólnoty narodów (Polski, Litwy oraz przez pewien okres Rusi) była bezpośrednim bodźcem do ukłucia pojęcia Intermarium a więc historycznego Międzymorza. Ważnym elementem tej myśli było powołanie wspólnoty różnych narodów poprzez punkty wspólne, jak podobne tradycje czy wspólne wartości w tym… Czytaj dalej Idea Trójmorza w kontekście historycznym

Woda dla Kamerunu – zbiórka pieniędzy na budowę przyłącza wody pitnej w wiosce Kovjo

Dzieci również nabierają wodę do plastikowego baniaka

Instytut Myśli Schumana włączył się w projekt zbiórki pieniędzy na wybudowanie instalacji wodnej dla mieszkańców wioski Kovjo w Kamerunie. Dzięki naszej pomocy setki osób może uzyskać dostęp do czystej wody pitnej. Z powodu dużego deficytu wody w tym regionie ludzie zamieszkujący tę wioskę i okoliczne tereny w tym dzieci i osoby starsze muszą przemierzać pieszo… Czytaj dalej Woda dla Kamerunu – zbiórka pieniędzy na budowę przyłącza wody pitnej w wiosce Kovjo

Another priest doctor among the group of missionaries studying in Poland

A friend of the Institute of Schuman Thought Father Tesfay from Ethiopia defended his doctorate. Father Tesfaye studied doctoral studies in Pastoral Theology at the Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw from 2017 to 2022. He wrote the thesis: The role of pastoral care of the Catholic Church in personal transformation of youth in the… Czytaj dalej Another priest doctor among the group of missionaries studying in Poland