WSPÓLNOTA SERCA Z NIENARODZONYMI DZIEĆMI Walczmy z pandemią zabijania nienarodzonych dzieci!!!


IDŹMY Z MISJĄ – STAŃMY DO APELU I SIEJMY SZEROKO!!!

Świat, w tym Polska i Europa znalazły się w obliczu wielkiej pandemii koronawirusa, która ma zapewne swoje przyczyny w złym modelu społecznym i gospodarczym jaki panuje na globie ziemskim. Zły model społecznego funkcjonowania ludzi jest zaprzeczeniem solidarności między ludźmi i prowadzi do odcinania się od korzeni chrześcijańskich, stając także w jawnej sprzeczności z Wolą Boga. Objawem negatywnych skutków złego modelu społecznego jest fakt zabijania co roku na świecie ok. 40 mln wg danych z 1996 r. (Źródło: Eldra P. Solomon, Linda R. Berg, Diana W, Martin, Claude A. Villee, BIOLOGIA, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1996, s. 1060),
          Wskutek holokaustu zabijania nienarodzonych dzieci, przez ostatnie 30 lat, śmierć poniosło 1,7 mld istnień ludzkich, co stanowi ok. 22% obecnej populacji ludzi na kuli ziemskiej, która wynosi ok. 7,7 mld. Obecnie, co roku zabija się ok. 60 milionów nienarodzonych dzieci, a to oznacza, że każdego dnia morduje się na świecie ok. 200 tys. dzieci, czyli codziennie ludzkość usuwa z ziemi taką liczbę dzieci, która jest równa liczbie mieszkańców dużego miasta. „Aborcja polega na przerwaniu ciąży i oznacza śmierć zarodka lub płodu. Około 40 milionów zabiegów aborcyjnych dokonywanych jest rokrocznie w skali światowej, w tym w samych tylko Stanach Zjednoczonych ponad milion” (Źródło: Eldra P. Solomon, Linda R. Berg, Diana W, Martin, Claude A. Villee, BIOLOGIA, Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1996, s. 1060).
          W czasach pandemii koronawirusa Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jest w pewnym sensie w centrum uwagi. WHO posiada doskonałą wiedzę na temat skali zabijanych nienarodzonych dzieci w świecie, dlatego wzywamy także tę organizację do podjęcia intensywnych działań w celu postawienia tamy holokaustowi unicestwiania bezbronnych dzieci.
          Męki fizyczne i duchowe jakie doświadczają dzieci wyrywane z łona matek są trudne do opisania i wyobrażenia a ich głos dochodzi z pewnością do Nieba i Bóg nie pozostaje obojętny wobec takiego dalszego krzyżowania Chrystusa, który jest, żyje i cierpi w człowieku. W tym wszystkim cierpi też równie mocno nasza Matka Niebieska i jej Niepokalane Serce i stale, przez głos wychodzący z Fatimy, Medjugorie i innych miejsc, błaga świat o odwrócenie się od tej błędnej drogi. Czcigodny Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński także napominał, że naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości.
          Obecne doświadczenie epidemii uświadomiło już wielu ludziom jak wielką wartość ma życie, dlatego sytuacja ta jest sygnałem dla wszystkich narodów i ich przywódców oraz polityków do odwrócenia się od mordowania nienarodzonych dzieci. Trud i cierpienia jakie obecnie ludzie przeżywają w obliczu śmierci w wyniku epidemii spowodowanej koronawirusem ma przypominać o milion razy większym cierpieniu jakie przeżywają zabijane nienarodzone dzieci.
          Wierzymy, że sytuacja ta jest też wołaniem Chrystusa do ludzi o odwrócenie się od uśmiercania nienarodzonych dzieci, co wymaga wielkiej międzynarodowej mobilizacji na czele z polskimi przywódcami duchowymi, politycznymi i cywilnymi. Mobilizacja to powinna doprowadzić do tego, aby wszędzie na świecie podjąć działania do zaprzestania holokaustu zabijania dzieci, bo wówczas taka postawa w myśl powiedzenia „dobro i zło wracają” albo „kto mieczem wojuje od miecza ginie”, może doprowadzić do tego, że obecna pandemia minie a także kolejne epidemie nie będą miały miejsca.W tym kontekście z naszej modlitwy, modlitwy wszystkich ludzi dobrej woli, modlitwy kościoła, modlitwy chrześcijan, modlitwy biskupów i modlitwy polityków o zatrzymanie pandemii koronawirusa powinna wynikać intencja, deklaracja i zobowiązanie wobec Boga i ludzi do zaprzestania zabijania dzieci i w dalszej kolejności podjęcia odpowiednich działań. W tej sprawie cała ludzkość powinna wykazać się tak wielką determinacją jaką widzimy w sytuacji pandemii koronawirusa. Przyjęcie takiej postawy spowoduje, że obecna pandemia minie, a inne, być może jeszcze gorsze, w przyszłości nie nadejdą.
          Przy okazji obecnej sytuacji wielu polityków używa sformułowania, że „walczymy o życie obywateli” i jest to słuszne, ale w tym kontekście musimy sobie uświadomić, że zabijane nienarodzone dzieci są także obywatelami i trzeba równie głośno opowiadać się za ich ratowaniem i walką o ich życie.
          Niniejszym zapraszamy wszystkich Polaków i wszystkich ludzi dobrej woli na świecie do włączenia się w dzieło modlitewne i działanie na rzecz „WSPÓLNOTY SERCA Z NIENARODZONYMI DZIEĆMI”, co będzie się przyczyniać do budowania Jedności, Solidarności i Pokoju w Polsce, Europie i na świecie.
          Apelujemy o podjęcie zintegrowanych działań i zjednoczmy się w wołaniu do Nieba o przebaczenie za mordowane w takiej skali dzieci, deklarując jednocześnie Bogu, że podejmiemy dzieło postawienia tamy, w czym będziemy tak gorliwie działać i współpracować jak to robimy walcząc z koronawirusem.
          Celem tego dzieła jest też powrót do pierwotnej idei Sługi Bożego Roberta Schumana zawartej w zdaniu logicznym JEDNOŚĆ -> SOLIDARNOŚĆ -> POKÓJ jako funkcji celu w procesie budowy Wspólnoty Narodów Europy jako wspólnoty ducha i serca, w której nie interes, instytucje czy zysk mają dominujące znaczenie, ale dobre relacje między ludźmi, troska o życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci oraz równowaga społeczna i ekonomiczna, co powinno prowadzić do tworzenia SOLIDARYZMU jako nowego systemu społeczno-gospodarczego.
          Robert Schuman zawierzył siebie i Europę Maryi w formule świętego Ludwika de Montfort w stylu Totus Tuus (cały Twój Maryjo), dla którego fundamentem budowania wspólnoty w wymiarze narodowym i międzynarodowym były następujące filary: PATRIOTYZM, SOLIDARNOŚĆ, WOLNOŚĆ, RÓŻNORODNOŚĆ I CHRZEŚCIJAŃSTWO.
          Stańmy więc do apelu pod kierunkiem Maryi, „która ukształtuje i wyposaży wielkich mężów na rozkaz Najwyższego, by Królestwo Jego rozprzestrzeniali na wszystkie krainy. Kiedy i jak to się stanie Bogu jedynemu wiadomo, co do nas – milczmy, módlmy się, prośmy, działajmy” (Święty Ludwik de Montfort, „O prawdziwym oddaniu się Maryi”)
          „Ten kto się dobrowolnie poświęcił i ofiarował dobrowolnie Jezusowi Chrystusowi przez Maryję nie rozporządza już wartością żadnego ze swych dobrych uczynków – wszystko co cierpi, mówi, czyni, myśli dobrego należy do Maryi” (Święty Ludwik de Montfort, „O prawdziwym oddaniu się Maryi”). Taką postawę przyjęli święty Jan Paweł II, Sługa Boży Robert Schuman i Czcigodny Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński oddając się w macierzyńską niewolę Maryi, przez pełne zawierzenie Totus Tuus – cały Twój.
          W tym dziele zachęcamy do integrowania się wszystkich ludzi dobrej woli, przywódców politycznych i przywódców duchowych z całego świata wokół modlitwy do Miłosierdzia Bożego każdego dnia o godzinie 15.00. oraz Modlitwy bez Granic (która obejmuje Mszę Świętą) w stolicach wszystkich krajów 13 dnia każdego miesiąca początkowo przez następne 3 lata. W tym samym czasie należy podjąć różnego rodzaju konkretne projekty wspierające to działanie, aby zatrzymać ten holokaust zabijania dzieci.
          Do komunikowania się i budowy wspólnoty ludzi dobrej woli wokół tego dzieła wykorzystujemy platformy Internetowe (między innymi ze względu na obecną pandemię) a w szczególności platformę komunikacyjną o nazwie MS Teams (Microsoft Teams). Prosimy o zapoznanie się z tą platformą i zainstalowanie na swoim komputerze.

Instytut Myśli Schumana

Prośby o informacje kierować: sekretariat@IMSchuman.com; www.IMSchuman.com; Tel. +48 570 990 686; +48 575 990 686