Informujemy, że w dniu dzisiejszym odbyliśmy spotkanie z naszym Ordynariuszem Biskupem Kaliskim Damianem Brylem w gronie czterech osób /B.Cebulski , R.Pacholczyk, M.Nowacki. S.Prukała/. Spotkaliśmy się z bardzo dobrym przyjęciem oraz poparciem dla naszego działania . Mamy zgodę na uruchomienie informacji w mediach diecezji / TV Józef,Radio Józef i Opiekun Kaliski/ oraz kontakty z proboszczami.

Bogusław Cebulski, dyrektor oddziału regionalnego w Odolanowie poinformował, że zmarł radny powiatowy Grzegorz Finke.

Prosimy Grzegorza o modlitwę w intencjach dzieł Instytutu Myśli Schumana

Projekt Wigilii bez Granic Online jest kolejną wersją Wigilii bez Granic, która jest realizowana przez Instytut Myśli Schumana od kilku lat. Polega również na budowaniu relacji między Polakami a cudzoziemcami studiującymi lub pracującymi w Polsce. Dobre, osobiste relacje
z Polakami pomogą cudzoziemcom poznać naszą kulturę, tradycję i religię. Celem tych działań jest pomoc w procesie stopniowego wrastania danej osoby w kulturę otaczającego ją społeczeństwa, czyli inkulturację. Czas Świąt jest dobrym momentem, żeby, wykorzystując przerwę w zajęciach na uczelni czy w pracy, zaprosić cudzoziemców, tym razem nie do naszych domów, ale na spotkanie
przez internet w Wigilię, w pierwszy albo drugi dzień Świąt.

Głównym inspiratorem obydwu tych dzieł jest Robert Schuman. Uznawany za ojca założyciela Wspólnoty Narodów Europy. Schuman łącząc narody i instytucje oraz wspierając współpracę gospodarczą zawsze podkreślał, że najważniejsze jest łączenie ludzi i budowanie relacji
między nimi. Patrząc na wyzwania naszych czasów, widzimy, że cudzoziemcy potrzebują pomocy nie tylko instytucjonalnej, ale przede wszystkim otwartego serca drugiego człowieka. W Polsce mamy bogate doświadczenie goszczenia młodych pielgrzymów z całego świata, którzy przyjechali do nas na Światowe Dni Młodzieży czy Europejskie Spotkania Młodych (Taize).

Na Wigilię bez Granic Online są zaproszeni wszyscy cudzoziemcy niezależnie z jakiego kraju pochodzą, jakiego są wyznania czy też jaki mają status majątkowy. Przez te kilka ostatnich lat w Wigilii i Wielkanocy bez Granic wzięło udział kilkanaście tysięcy osób. Zagraniczni goście pochodzili między innymi z takich krajów jak Indie, Chiny, Wietnam, Turcja, Egipt, Armenia, Kazachstan, kraje Afryki, USA, Niemcy, Francja, Włochy, Ukraina, Holandia, Litwa i wielu innych. Mamy przykłady spontanicznego rozwijania powstałych relacji również po świętach.
Instytut Myśli Schumana proponuje też zorganizowaną formę wspólnych spotkań poświątecznych w tzw. Międzynarodowych Grupach Schumana za pomocą platformy internetowej Microsoft Teams.

Klikając w obrazek można odsłuchać rekomendacji Instytutu Myśli Schumana przedstawione przez Profesora Zbigniewa Krysiaka w ramach debaty na temat przyszłości Europy.

Instytut Myśli Schumana rozpoczyna debatę na temat przyszłości Europy, do której zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy na powrocie do Europy Schumana.

Wzywamy do kapitalnego remontu Unii Europejskiej w celu przekształcenia jej we Wspólnotę Narodów Europy wg Schumana.

W ramach tej debaty przedstawiamy szereg rekomendacji w zakresie potrzebnych zmian:

PROPONOWANE KIERUNKI ZMIAN W CELU POWROTU DO 

WSPÓLNOTY NARODÓW EUROPY

 • Unia Europejska powinna być przekształcona we Wspólnotę Narodów Europy.
 • Trzeba, każdemu narodowi we Wspólnocie, przydzielić równą liczbę stanowisk kierowniczych w Komisji Europejskiej. Obecnie prawie wszystkie stanowiska kierownicze w Komisjii Europejskiej są zajmowane przez Niemców, Francuzów i Hiszpanów, prowadząc do dominacji głównie Niemiec i redukcji roli inych państw, co stoi w sprzeczności z demokracją.
 • Trzeba utworzyć Frakcję Schumana w Parlamencie Europejskim. Do tego zadania są powołani politycy dobrej woli z całej Europy, którzy są zwolennikmi Europy Schumana.
 • Trzeba integrować zwolenników Schumana w całej Europie przez utworznie Grupy Schumana jako przeciwwagi dla Grupy Spinellego, do czego służy strona zbudowana przez Instytut Myśli Schumana, https://schumansgroup.org/
 • Należy sformułować strategię powrotu do Europy Schumana. We współpracy środowisk Schumana w Europie trzeba zdefiniować ścieżki dochodzenia do Wspólnoty Narodów Europy, z uwzględnieniem potrzebnych zasobów, struktur organizacyjnych, metod działania i wdrażania odpowiednich przedsięwzięć.
 • Dokonać alokacji funkcji notyfikacyjnych we wszystkich krajach UEbazując na wspólnej procedurze. Obecnie notyfikacje Komisji Europejskiej w sprawach inwestycji gospodarczych w danym kraju tworzą przestrzeń do hazardu moralnego. Dominacja Niemiec w takich komisjach notyfikacyjnych prowadzi do dyskryminacji krajów małych i państw z Europy środkowo-wschodniej i południowej, co prowadzi do nierówych warunków konkurowania.
 • Kraje Europy wschodniej, należące do projektu Trójmorza i Paneuropejska Grupa Schumana powinny stworzyć Paneuropejskie media Schumana – TVSchuman, które skutecznie będą prowadzić kampanię informacyjną w całej Europie, aby przeciważyć media działających na rzecz superpaństwa.
 • Zwiększenie liczby polskich ekspertów w grupach roboczych w instytucjach UE.
 • Należy powrócić do pierwotnego rozumienia polityki jako roztropnej służby dobru wspólnemu i wdrożyć kodeks etyczny polityka jako męża zaufania publicznego.
 • Głównym priorytetem instytucji wspólnotowych powinno być ułatwianie i wspieranie budowania relacji między obywatelami poszczególnych państw na wszelkich możliwych poziomach i na wszelkie możliwe sposoby w sferze kultury, edukacji, nauki, gospodarki, religii i życia społecznego.
 • Kraje Wspólnoty powinny mieć całkowitą swobodę w ustalaniu wewnętrznych reguł prawa, poza niezbędnym pakietem minimum, który będzie funkcjonalną podstawą Wspólnoty i będzie przyjęty przez wszystkich członków jednomyślnie.
 • Należy ustalić obszary wspólnego zarządzania na jasno określonych zasadach, które zakładają zarówno brak hegemonii największych państw, jak i anarchii, w tym przede wszystkim dotyczącym wspólnej polityki naukowej, energetycznej.
 • Trzeba stworzyć silne prawo antymonopolowe, które będzie aktywnie niwelować dominację ponadnarodowych korporacji, z zachowaniem prawa suwerenności prawnej każdego państwa Wspólnoty w stosunku do korporacji.
 • Instytucje wspólnotowe powinny mieć charakter służebny zamiast władczego.
 • Należy postawić akcent na równomierny rozkład ośrodków badawczych w całej Europie oraz pełny dostęp do ich efektów dla wszystkich członków Wspólnoty.
 • Koniecznym jest zagwarantowanie kształtowania spraw światopoglądowych przez poszczególne kraje, z przyznaniem, że fundamentem kultury europejskiej jest chrześcijaństwo.
 • Fundusze wspólnotowe powinny być przeznaczone głównie na niwelację nierówności w rozwoju infrastrukturalnym poszczególnych krajów i regionów Wspólnoty.
 • Instytucje wspólnotowe powinny wspierać kulturę i tradycję chrześcijańską na forum europejskim i światowym.
 • Solidarność gospodarcza musi być podstawą budowania relacji ekonomicznych między narodami Europy.
 • Wymagane jest przyspieszenie procesu budowania Wspólnoty Narodów Trójmorza obejmującej nie tylko 12 państw UE, ale wszystkie kraje Europy znajdujące się pomiędzy Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym i Morzem Śródziemnym.
 • Wspólnota powinna dążyć do zagwarantowania każdemu człowiekowi niezbywalnego, naturalnego prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
 • Rodzina jako mężczyzna i kobieta oraz dzieci powinna być objęta szczególną troską, w celu tworzenia dobrego modelu społecznego, redukcji ryzyka depopulacji i w ten sposób budowania silnej podstawy dla rozwoju ekonomicznego.

„Europejski duch oznacza bycie świadomym przynależności do kultury chrześcijańskiej rodziny i gotowym do służenia tej społeczności w duchu całkowitej wzajemności, bez żadnych ukrytych motywów hegemonii bądź egoistycznego wykorzystywania innych” (Robert Schuman)

„Zjednoczona Europa nie powstanie z dnia na dzień i nie bez przeszkód na swojej drodze. Jej budowa będzie podążać drogą ducha. Nic, co jest trwałe nie dokonuje się łatwo. Europa jest w drodze. Jednak ponad instytucjami kluczowe są korzenie idei wspólnoty i jej ducha solidarności jako społeczności” (Robert Schuman)

Klikając w obrazek można odsłuchać wystąpienie prof. Zbigniewa Krysiaka w TV Trwam.

Prof. Zbigniew Krysiak z Instytutu Myśli Schumana wzywa do kapitalnego remontu UE, utworzenia Frakcji Schumana w PE i koniecznoścci powrotu do Wspólnoty Narodów Europy wg Roberta Schumana. Profesor odwołuje się także do słów Schumana, który przewidywał groźne skutki odejścia Europy od korzeni chrześcijańskich przestrzegając przed agresywną wobec Europy ideologią Spinellego, która jest teraz używana przez jego zwolenników do budowania superpaństwa pod kierunkiem Niemiec, co oznacza, że będą usuwane poszczególne instytucje w państwach narodowych, aby w końcu obecne państwa stały się jakby wojwództwami pod centralnym superpaństwowym rządem Niemiec.

W tym kontekście cytujemy Schumana:

„Moja idea nie polega na tym, aby połączyć kraje w celu stworzenia superpaństwa. Nasze kraje europejskie są historyczną rzeczywistością. Z psychologicznego punktu widzenia byłoby to niemożliwe i nierozsądne, aby się ich pozbyć. Ich różnorodność jest dobrą rzeczą, i nie ma sensu aby je usuwać lub dokonywać zrównywania lub unifikacji” (Robert Schuman)

„Polityka europejska na pewno nie może stać w sprzeczności z patriotycznymi ideałami. Powinna ona zachęcać wszystkich do szczególnego i prawdziwego umiłowania swojej ojczyzny, co będzie sprzyjać rozwijaniu miłości, która jako taka ze swojej natury nie będzie działać na niekorzyść innych krajów. Takie podejście prowadzić będzie do osiągnięcia jedności z pełnym zachowaniem różnorodności” (Robert Schuman)

„Strzeżcie się tych, których czar prowadzi nas do bierności. Strzeżcie się tych, którzy chcą uśpić nas w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa. Strzeżcie się dostarczycieli pustych zapewnień obiecujących złudne środki do realizacji bezpieczeństwa. Oni starają się wprowadzać etapami i krok po kroku, to co zdrowy duch narodu odrzuca i się temu sprzeciwia. Ostateczny ich cel jest jasny. Oni starają się zgasić życie religijne w krajach i w ludziach. Z miłości do naszych dzieci, chcemy zapobiec tym następstwom. Taka nasza postawa, którą przyjmujemy, nie powinna wynikać tylko z przeciwstawienia się, ale przede wszystkim dlatego, że nie możemy zdradzić duszy naszego narodu”(Robert Schuman)